ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้กล่าวเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)

 27-04-2560
 146    

 เมื่อวันที่ 25 - 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป  จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024)” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเป็นหน่วยรับรองบุคลากรตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดย นายสำราญ สอนผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายหน่วยตรวจสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นางจุรีพร  บุญ-หลง  ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (Introduction to ISO/IEC 17024 : 2012) และทีมงานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ ห้อง เพชรชมพู  ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล  สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย มหาวิทยาลัยธนบุรี  สมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด บริษัทนิปปอนเพ้นต์(ประเทศไทย) เป็นต้น  ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรในครั้งนี้จะสร้างบุคลากรที่สำคัญในกระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป