ข่าวสารและกิจกรรม

งานสัมมนาเรื่อง Enhancing Job Creation and Skills to Prepare for the Fourth Industrial Revolution ประเทศเกาหลี

 15-11-2560
 264    

    ดร. กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมอภิปรายในงานสัมมนาเรื่อง "Enhancing Job Creation and Skills to Prepare for the Fourth Industrial Revolution" เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถที่เปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคต ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดย World Bank และ Human Resources Development Service Korea (HRD Korea) โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนจากประเทศสมาชิกอาเซียน  เกาหลี  จีน  แอฟริกาใต้  และหน่วยงานฝึกอบรมนักศึกษาและกำลังคน  บริษัทเอกชนขนาดใหญ่  และองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมกว่า 150 ท่าน ร่วมทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมเสวนาจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ startup จากสหรัฐอเมริกา  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างรัฐบาลและเอกชนในประเทศอาเซียน  เกาหลี  ญี่ปุ่น และจีน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น