ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๒

 13-07-2560
 167    

 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์)  ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม พร้อมคณะผู้เชียวชาญด้านกรอบคุณวุฒิ (ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ และนางสาวจุลดา มีจุล ผู้แทนจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๒ ณ กรุงมานิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (The 2nd Technical Expert Workshop and AQRF Committee Meeting) เพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ

โดยประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุม เน้นย้ำในเรื่องเกณฑ์การจัดทำรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Referencing Criteria) ที่สอดคล้องกับ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) ของระบบกรอบคุณวุฒิ (Qualification Framework System) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีกรอบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความมั่นใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการรองรับการเคลื่อนย้ายของนักเรียน นักศึกษาและแรงงานต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการศึกษาและด้านวิชาชีพ และตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงาน พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทยให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ต่อไป

ทั้งนี้ ประเทศที่ได้แสดงเจตนารมณ์ในการนำร่องสู่การเทียบเคียงฯ มีทั้งหมด ๔ ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย