ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.หารือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

 31-10-2560
 176    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมหารือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ สำนักงาน กพ. นนทบุรี โดยมี นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

 

วันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมหารือ แนวทาง           “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล" กับ สำนักงานพัฒนาข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือการจัดงานการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการก้าวสู่การเป็นรัฐดิิจิทัล ตามนโยบายการพัฒนาชาติของรัฐบาล ซึ่งเลขาธิการ สำนักงาน กพ. และปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบแนวทางและหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องง เพื่อทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรของรัฐด้านไอทีอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำมาใช้กับการทำงาน ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการก้าวสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน