ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 10-08-2560
 120    

         วันที่  3 สิงหาคม 2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุพงษ์ ขันติวณิชย์ นักวิชาการประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็นได้แก่ ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้  หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม คุณลทธพล  จารุวัฒนวงศ์ ผู้จัดการวิศวกรรม IOT แมคคาทรอนิกส์ – พลาสินธุ์ 19 จำกัด  และผู้ตรวจประเมินฝึกหัด  ได้แก่ คุณสันติ  ตันตระกูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คุณพัฒนา บุณยาธิษฐาน  ที่ปรึกษาอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 โดยมี นายธรายุทธ์ กิตติวรารัตน์ ผู้ประสานงานองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและคณะ ให้การต้อนรับ