ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

 10-03-2560
 84    

                     วันที่  9  มีนาคม  2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย นางโสภาพรรณ เลอแกลร์ นักวิชาการประเมินผลพร้อมคณะจากสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและผลักดันให้เกิดการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป โดยมี คุณระวีวรรณ วุฒิยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และคณะ  ให้การต้อนรับ

วิดีโอ