ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 24-10-2560
 123    

         วันที่ 19 ตุลาคม 2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมิน(ต่ออายุ)เพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  โดยมี นายกฤษฎา  ผาทอง นักวิชาการประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็นได้แก่ นายวิฑูร ศิริชัยพัฒนรัชต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็ม วี แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด นายพีรศิษฏ์ เคลือบอาบ หัวหน้าศูนย์เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557  โดยมี นายทรงศักดิ์  ไชยพงษ์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและคณะ ให้การต้อนรับ 

 

วิดีโอ