ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

 10-08-2560
 94    

        วันที่ 4 สิงหาคม  2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย นายนารายณ์ รัตนไพโรจน์ขจี นักวิชาการประเมินผลพร้อมคณะจากสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้เกิดการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป โดยมี นายนิคม  เมฆะ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี  คุณธิดาพันธ์ ทองสุรเดช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีเป็นผู้ประสานงานองค์กร และคณะให้การต้อนรับ