ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เข้าร่วมงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 2 “การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รุ่น 3”

 30-03-2560
 183    

       เมื่อวันที่ 28 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู  ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 2 “การจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รุ่น 3”  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเป็นหน่วยรับรองบุคลากรตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024  โดย อาจารย์ประดิษฐา จั่นจำรูญ หัวหน้านักวิชาการจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (Introduction to ISO/IEC 17024 : 2012) และทีมงานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ ห้องวีไอพี แกรนด์พาโนรามา ชั้น 14  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยพะเยา สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอ จำกัด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ) เป็นต้น   ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรในครั้งนี้จะสร้างบุคลากรที่สำคัญในกระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  และผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป