ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

 10-03-2560
 152    

                    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ณ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมี นางโสภาพรรณ  เลอแกลร์  นักวิชาการประเมินผลเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็นได้แก่ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อดีตคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) อดีตคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รศ.อัญชลี  เสริมส่งสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการโรงเรียนโรสมารี อะแคเดมี่ (Rose Marie Academy) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557  โดยมี  อาจารย์ ดร.ทวีวรรณ  ธารพิพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารที่ปรึกษาศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพมหาวิทยาลัยพายัพและคณะให้การต้อนรับ