ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการ สคช. รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับรองอธิการบดีและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 12-01-2561
 183    

             นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ชั้น 17 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมกันนี้ได้หารือความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพและการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันเพื่อพัฒนากำลังคนให้เข้าสู่กระบวนการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่ได้ดำเนินการอยู่