ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. เตรียมเปิดมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว

 05-05-2560
 191    

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการสัมมนาศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว โดยมี ผศ.ดร.สุภาพร ภิญโญฉัตรจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เครือข่ายความร่วมมือการจัดทำโครงการฯ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล ประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก