ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 10-08-2560
 83    

          วันที่ 3 สิงหาคม  2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์     ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย นายนารายณ์ รัตนไพโรจน์ขจี นักวิชาการประเมินผลพร้อมคณะจากสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ   เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้เกิดการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป โดยมี ผศ.ดร.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะให้การต้อนรับ