ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ณ มูลนิธิ รปภ. ไทย

 07-11-2560 - 07-11-2560
 127    

        การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  ณ มูลนิธิ รปภ. ไทย  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560