ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน

 30-03-2560
 139    

           เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 4 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ ด้านการตรวจประเมิน คือ นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติและนางศศิวิมล สูงสว่าง  อดีตผู้อำนวยการกลุ่มรับรองระบบงานหน่วยรับรองตามมาตรฐานแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินหน่วยรับรองบุคลากร (องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ) ตามแนวทางสากลกระบวนการในการตรวจสอบและรับรอง หลักเกณฑ์การให้ การรับรองในการตรวจประเมินองค์กรฯ และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในการตรวจประเมิน ซึ่งงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมอบรมในสาขาวิชาชีพต่างๆ จำนวน 50 คน ได้แก่ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล , สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร , สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ , สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ , สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ , สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม , สาขาวิชาชีพก่อสร้าง , สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ , สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก , สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ , สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล , สาขาวิชาชีพการกีฬา , สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ , สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวการแพทย์