ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐขับเคลื่อนพัฒนาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน หนุนทำงานอย่างบูรณาการ

 26-07-2560
 153    

รองนายกฯ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้สอน และบุคลากรในวงการการบินของประเทศไทย ให้ได้มาตรฐานสากล และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ซึ่งถือเป็นพลังที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา ในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน ซึ่งบุคลากรด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน มีความจำเป็นต่องการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน การพัฒนาบุคลากรในแวดวงดังกล่าวจึงเป็นการตอบโจทย์และสร้างความพร้อมให้คนไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

 

26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ อาทิ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานการบินพลเรือนแห่ประเทศไทย กองทัพอากาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรการบิน เป็นต้น ซึ่งจากข้อหารือจะได้มีการหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนต่อไป