ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน

 10-03-2560
 94    

      เมื่อวันที่ 9 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ห้องเเมจิก 2 ชั้น 2 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ ด้านการตรวจประเมิน คือ  นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ  และนางศศิวิมล  สูงสว่าง  อดีตผู้อำนวยการกลุ่มรับรองระบบงานหน่วยรับรองตามมาตรฐานแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินหน่วยรับรองบุคลากร (องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ) ตามแนวทางสากลกระบวนการในการตรวจสอบและรับรอง หลักเกณฑ์การให้ การรับรองในการตรวจประเมินองค์กรฯ และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในการตรวจประเมิน ซึ่งงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมอบรมในสาขาวิชาชีพต่างๆ จำนวน 45 คน ได้แก่ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ , สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล , สาขาวิชาชีพวิศวกรรมเคมี , สาขาวิชาชีพก่อสร้าง , สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (นักโภชนาการ) (นักวิทยาศาสตร์) , สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร , สาขาวิชาชีพวิศวกรรมสำรวจ และสาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล