ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 22-08-2560 - 22-08-2560
 59    

   การตรวจประเมินฯ(ต่ออายุองค์กรรับรองฯ) สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์     ณ ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560