ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

 15-03-2560
 251    

 สคช. ร่วมกับ มจธ. จัดการประชุม

“โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์”

          สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการสัมมนาประชาวิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับทังภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น 4  โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

          นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้าใจ และการวางแผนเตรียมการเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานและร่วมระดมความคิดในการดำเนินการ เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นยอมรับ ในทุกภาคส่วน