News and Activities

อนุ ฯ NQF เร่งหารือเตรียมคลอดหลักสูตรมาตรฐานต่อยอดกำลังคนทั้ง 7 +1 สาขาอาชีพ

 19-02-2021
 49    
อนุ ฯ NQF เร่งหารือเตรียมคลอดหลักสูตรมาตรฐานต่อยอดกำลังคนทั้ง 7 +1 สาขาอาชีพ
คร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธานอนุกรรมการ ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 หลังผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวันนี้ได้เป็นการติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมหลักสูตรต่อยอดกำลังคนทั้ง 8 สาขาอาชีพ ที่มีทั้งสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์, สาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน, สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, สาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, สาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน, สาขาอาชีพอาหารและการเกษตร, สาขาอาชีพแม่พิมพ์และเครื่องมือการแพทย์ และสาขาอาชีพช่างอากาศยาน ซึ่งที่ประชุมได้เน้นความสำคัญ ในการเตรียมพร้อมหลักสูตรในอาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ทั้งนี้ประธานการประชุมยังได้เน้นย้ำเร่งรัดแผนการดำเนินงานที่ให้มีความชัดเจน ทันต่อการเดินหน้ารองรับการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อผลักดันการใช้ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) เป็นกลไกในการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้ของภาคการศึกษา และกำลังคนในอาชีพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานและสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้อบรมในหลักสูตร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อพิจารณาอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

SITEMAP
detail-en