News and Activities

สคช. – กองวิศวกรรมการแพทย์ ตั้งเป้าปักหมุดให้คนไทยต้องมีผู้ดูแลเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานอาชีพ

 01-03-2021
 91    
สคช. – กองวิศวกรรมการแพทย์ ตั้งเป้าปักหมุดให้คนไทยต้องมีผู้ดูแลเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานอาชีพ
 
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าประชุมร่วมกับ นายวินัย ฉายากุล ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ ผู้แทนจากกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคนในสายงานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ เนื่องจากในสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาล ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ วิศวกรรมความปลอดภัยในสถานบริการสุขภาพโดยเป็นภาระรับผิดชอบของกองวิศวกรรมการแพทย์ฯ อยู่แล้ว แต่ในเรื่องของคนทำงานที่ผ่านมายังไม่ได้มีการจัดทำมาตรฐานเข้ามารองรับ จึงเห็นว่า สคช. จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดมาตรฐานสำหรับผู้ใช้เครื่อง ที่มีทั้งการวัด ทดสอบเครื่องมือในโรงพยาบาล และสถานบริการสุขภาพได้
 
นางสาววรชนาธิป กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สคช. รู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ และเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดมาตรฐานเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยในการรักษา อีกทั้ง สคช.เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคล โดยเฉพาะอาชีพที่ไม่มีกฎหมายรองรับ ด้วยระบบบริหารจัดการหน่วยรับรองตามมาตราฐาน ISO/IEC 17024 ทำให้ผู้ผ่านการประเมินเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เบื้องต้น สคช. ได้และคนในอาชีพได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานอาชีพเกี่ยวกับสุขภาพไปแล้ว อาทิ อาชีพวิศกรรมชีวการแพทย์ นักเทคโนโลยีคลินิก และช่างอุปกรณ์ทางการแพทย์ และหากจะเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดมาตรฐานอาชีพใหม่ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนเติมเต็มเพื่อให้การรับรองคนได้ในอนาคต

SITEMAP
detail-en