News and Activities

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐานวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

 02-09-2562
 349    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)  จัดงานประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐานวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน และพิธีลงนามความร่วมมือฯ พร้อมพิธีมอบใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้ผ่านการประเมินให้กับ 20 ชีวิตนักกำจัดขยะรุ่นแรกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพจนได้รับใบรับรองเป็นผู้คัดแยกขยะชุมชนมืออาชีพกลุ่มแรกของไทย ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก


SITEMAP