News and Activities

คนในอาชีพเฮ!! สคช. เตรียมเปิดเทียบโอนประสบการณ์ กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยกระบวนการประเมินสมรรถนะในรูปแบบใหม่

 11-02-2563
 284    

คนในอาชีพเฮ!! สคช. เตรียมเปิดเทียบโอนประสบการณ์ กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยกระบวนการประเมินสมรรถนะในรูปแบบใหม่

H.E. Mr. Allan McKinnon เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่สอบ รวม 17 คน ทั้งหมดผ่านหลักสูตร International Skills Training (IST) มาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่การันตีว่าผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ที่มีทักษะการฝึกอบรมและการประเมินผลตามมาตรฐานสากล โดยมีนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการ สคช. รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในงาน

H.E. Mr. Allan McKinnon ย้ำว่าระบบการฝึกอบรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ทำการฝึกอบรมและผู้ประเมินที่มีคุณภาพ เพื่อจะทำให้ผู้ที่เข้าประเมินตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ ซึ่งหลักสูตร IST ที่พัฒนาขึ้นโดยรัฐบาลออสเตรเลีย จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยรองรับจำนวนผู้ทำการฝึกอบรมและผู้ประเมินทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการตัวจากทั่วโลก ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรและประเทศชาติได้อย่างมาก ที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของไทยได้เน้นย้ำในการประชุมร่วมกับออสเตรเลียว่า การพัฒนาทักษะบุคลากรทางวิชาชีพเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไทย ความร่วมมือในด้านอาชีวศึกษา การจัดอบรมหลักสูตร IST ให้อาจารย์วิทยาลัยอาชีวะฯ และผู้ประเมินในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยกับออสเตรเลียที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลไทย และตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยการผลิตคนที่มีคุณภาพ มาตรฐานออกสู่ตลาดแรงงาน

ด้านนางสาวจุลลดา บอกว่าการอบรมครั้งนี้ เป็นการยกระดับมาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ ตามมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล จากนี้จะมีการสำรวจความพร้อม เพื่อศึกษาแนวทางการเทียบเคียงประสบการณ์และความรู้เฉพาะทาง ที่ในอนาคตสามารถนำมาเทียบโอนเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพกับ สคช. ได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสอบประเมินฯ แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งการเทียบโอนนี้มีความจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สอบในการพิจารณา การใช้มาตรฐานสากลจึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่าทุกอย่างผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ โปร่งใส และอิงตามมาตรฐานสากล

#มืออาชีพ #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #ออสเตรเลีย #IST


SITEMAP