News and Activities

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRFC) ให้การรับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย

 30-10-2562
 464    

“คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRFC) ให้การรับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย (National Qualification Framework) สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualification Reference Framework) ในการประชุมครั้งที่ ๗ ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”

     ในการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนครั้งที่ ๗ และการประชุมเชิงปฎิบัติการ (The Seventh AQRF Committee Meeting and Workshop) ระหว่าง วันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทยจึงได้นำเสนอรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นำทีมโดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายพุทธิกร รัชตะทรัพย์ ส่วนงานความร่วมมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและคณะ โดยในการประชุมดังกล่าว มีวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย คือ การให้การรับรองรายงานการเทียบเคียง กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย (National Qualification Framework) สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualification Reference Framework) โดยจากการประชุมที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนได้เรียนรู้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเขียนรายงานตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ทั้งหมด ๑๑ เกณฑ์ด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การส่งเสริมให้เกิดการรับรองคุณวุฒิ กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตามอัธยาศัย สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้เรียนและแรงงาน สร้างความเข้าใจที่ดีด้านระบบคุณวุฒิในทุกมิติ ตลอดจนการส่งเสริมให้ระบบคุณวุฒิมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการรับรองคุณวุฒิต่างๆ ทั้งในภาคการศึกษาและแรงงาน


SITEMAP
detail-en