News and Activities

อาชีวะฯ ประกาศตัว ใช้คุณวุฒิวิชาชีพพัฒนาคนอาชีวะฯ

 24-02-2563
 182    

อาชีวะฯ ประกาศตัว ใช้คุณวุฒิวิชาชีพพัฒนาคนอาชีวะฯ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพและสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ย้ำว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ขับเคลื่อนการเรียนรู้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน บูรณาการทำงานร่วมกัน เพราะการดำเนินงานของ สคช. และ สอศ. รวมทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ล้วนมีความเกี่ยวพันกันในการพัฒนา และสร้างกำลังคนในอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา และยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศ เพราะจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษา คือ ต้องการให้คนมีชีวิตที่ดี สามารถสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะและทักษะอาชีพตามมาตรฐานแต่ละอาชีพ ซึ่งอาชีวศึกษาเป็นส่วนสำคัญ

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บอกว่าปัจจุบัน สคช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพไปแล้วกว่า 775 อาชีพ มีองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะวิชาชีพทั่วประเทศกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ รวมถึงกลุ่มพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือกับอาชีวะฯ จะยิ่งเพิ่มการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่าง ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรภายในอาชีวะฯ ให้มีศักยภาพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับสากล และสามารถผลิตกำลังคนในอาชีพให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้วยด้วย

ด้านนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เชื่อว่า ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รวมถึงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


SITEMAP