News and Activities

วิทยาลัยชุมชน เปิดประตูยกระดับมาตรฐานชุมชนสู่มืออาชีพ

 13-03-2563
 115    

วิทยาลัยชุมชน เปิดประตูยกระดับมาตรฐานชุมชนสู่มืออาชีพ

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเปิดตัวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) กับผู้นำวิทยาลัยชุมชน 20 ทั่วประเทศ นำโดยนายคมสัน คูสินทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) โดยชี้ให้เห็นความสำคัญของการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนากำลังคนในชุมชนให้เป็นมืออาชีพ ซึ่ง สคช. และ สวชช. ได้เตรียมทำความร่วมมือยกระดับมาตรฐานบุคลากรชุมชน ร่วมกันเนื่องจากมาตรฐานอาชีพ และชุมชน มีความสอดคล้องสามารถบูรณาการการทำงานสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทรัพยากรกำลังคนของประเทศได้

นางสาววรชนาธิป ย้ำว่าการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ก็เพื่อเน้นให้กลุ่มคนในอาชีพได้รู้ขีดความสามารถของตัวเอง ว่าเป็นบุคคลที่ทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ เนื่องจากมาตรฐานที่เกิดขึ้นแล้ว 57 สาขาวิชาชีพ กว่า 764 อาชีพ ครอบคลุมทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ ล้วนมาจากการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนในอาชีพตัวจริง จึงมั่นใจได้ว่าผู้ที่ผ่านการประเมิน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในอาชีพ มีศักยภาพการทำงานเทียบเท่าระดับสากลตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่เข้ารับการประเมินกับ สคช. แล้วกว่า 162,000 คน

ตอกย้ำด้วยโอกาสของผู้ที่ผ่านการประเมินด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” ที่จะสร้างโอกาสในเรื่องรายได้ให้กับคนในอาชีพ รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานความร่วมมือในการผลักดันให้คนในอาชีพ สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยการสนับสนุนจาก บสย. และการพิจารณาให้สินเชื่อจากธนาคารออมสิน และ SME Bank ที่พร้อมพิจารณาให้สินเชื่อกับผู้ที่ได้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพที่ได้รับจาก สคช. เห็นชัดจากกรณีผู้ที่ผ่านการประเมินในอาชีพเสริมสวยที่ก่อนหน้านี้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อในโครงการเปลี่ยนบ้านเป็นร้าน กับธนาคารออมสินมาแล้ว และล่าสุดกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่เตรียมเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนให้สินเชื่อกับผู้ที่ผ่านการประเมินด้วย

ด้านวิทยาลัยชุมชนต่างเห็นด้วย และพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ สคช. ในการยกระดับมาตรฐานบุคลากรชุมชน ให้ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพเต็มตัวด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป

#มืออาชีพ #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #วิทยาลัยชุมชน


SITEMAP