นางกิตติยา โตธนะเกษม

กรรมการ
อายุ 61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
21 พฤษภาคม 2561
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of IIIinois, Champaign-Urbana, USA
ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
2559 – 2561 CFO / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2548 – 2559 CFO และงานด้านการธนาคารต่างประเทศ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2540 – 2548 รองกรรมการผู้จัดการ / Chief Risk Officer, Corporate Banking Head, Corporate Debt Restructuring ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2525 – 2532 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย
เบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (ก่อนภาษีอัตราก้าวหน้า) 12,000 บาท
หักภาษีอัตราก้าวหน้า 5% 600 บาท
ค่าเบี้ยประชุม (หลังจากหักภาษีอัตราก้าวหน้า) 11,400 บาท

 

 


SITEMAP