มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

      สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีการขอการรับรอง และผ่านการตรวจประเมินรับรองระบบ บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานรองรับการให้บริการแก่องค์กรหรือบุคลากรผู้ประกอบอาชีพของไทยที่จะมารับบริการจาก สคช. ในอนาคต นอกเหนือจากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองแล้วยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อระบบการทำงานแก่บุคคลภายนอกอีกด้วย

      มาตรฐาน ISO 9001 เป็นระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากลที่ใช้ได้กับทุกองค์กรโดยที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญ และยอมรับองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชน สามารถนำระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้บริหารงานได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ในการจัดทำระบบบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลขององค์กร สามารถตอบสนองตามความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

     ปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพเพื่อขอการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001:2015 เวอร์ชั่นล่าสุด ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมาตรฐานฉบับใหม่ได้มุ่งเน้นถึงการสร้างระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก (Context of the Organization) ที่กระทบต่อการดำเนินงาน โดยการพิจารณาความจำเป็น และความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ขององค์กร(Needs and Expectations of Interested Parties) เพื่อนำมาพิจารณาระบุโอกาส (Opportunities) และความเสี่ยง (Risks) ขององค์กร ซึ่งจะนำมาถึงการกำหนดมาตรฐานการทำงานของกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการทำงานต่างๆให้สอดคล้องกับเจตจำนงค์ (Purpose) และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Direction) เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานและก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป