มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

      สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับรองรับการให้บริการแก่องค์กรหรือบุคลากรผู้ประกอบอาชีพของไทยที่จะมารับบริการจากสคช.นอกเหนือจากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสคช.แล้วยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อระบบการทำงานแก่บุคคลภายนอกอีกด้วย
       มาตรฐาน ISO 9001 เป็นระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากลที่ใช้ได้กับทุกองค์กรอีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชนที่ต่างให้ความสำคัญในการจัดทำระบบบริหารงานที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ 
และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรซึ่งจะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลขององค์กรสามารถตอบสนองตามความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
    สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)จึงได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015ที่มุ่งเน้นการสร้างระบบบริหารคุณภาพขององค์กรให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (Context of the Organization) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยมีการพิจารณาความจำเป็นและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Needs and
Expectations of Interested Parties) เพื่อนำมาระบุโอกาส (Opportunities) และความเสี่ยง (Risks) ขององค์กรซึ่งจะนำมาสู่การกำหนดมาตรฐานการทำงานภายในที่ชัดเจนเพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการทำงานต่างๆ
ให้สอดคล้องกับเจตจำนงค์ (Purpose) และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Direction) เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานและก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป