ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

ม.ค.

เจ้าของร้านชาชูเชะ ผู้ที่ผ่านการประเมินได้รับประกาศนียบัตร เป็น "มืออาชีพ"

23.01.2564
513 View

“ถ้าผู้ประกอบการทุกร้านได้ความรู้ ร้านอาหารของจังหวัดยะลา เข้ารับการประเมิน ก็จะได้ยกระดับเป็นมาตรฐานสากล เมื่อคนมาเลเซียเข้ามา ก็จะทึ่งกับการประกอบอาหาร สะอาด อร่อย นักท่องเที่ยวมาแล้วจะมาอีก นั่นคือรายได้ของเราก็จะเพิ่มขึ้น” นางสุวรรณา โต๊ะเก็ง เจ้าของร้านชาชูเชะ ถ.สิโรรส จ.ยะลา ผู้ที่ผ่านการประเมินได้รับประกาศนียบัตร เป็น "มืออาชีพ" กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ