เกี่ยวกับสถาบัน

การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส

Open Data Integrity and Transparency : OIT

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

  • 18
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • 19
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
   • รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ปี 2564 ไตรมาส 4
   • รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ปี 2564 ไตรมาส 3
   • รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ปี 2564 ไตรมาส 2
   • รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ปี 2564 ไตรมาส 1
  • 20
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • 21
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • 22
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • 23
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • 24
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  • 25
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับที่ 2)
   • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 26
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 27
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • หลักเกณฑ์การจัดแบ่งส่วนงาน
   • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   • โครงสร้างองค์กร
   • หลักเกณฑ์การสรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
   • หลักเกณฑ์การประเมินผลทดลองงานของเจ้าหน้าที่
   • หลักเกณฑ์การจัดฝึกอบรม
   • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
   • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • 28
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส4
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
  • 29
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
  • 30
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • 31
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • 32
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • 33
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ สคช
   • มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • 34
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย
   • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ
  • 35
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   • การมีส่วนร่วมและส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
   • การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสคช.
   • การให้นโยบายเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ก่อนเริ่มการประชุม
   • สคช. ประกาศเจตนารมณ์ ต้านทุจริตแบบ New Normal
  • 36
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • 37
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ไตรมาส 2
   • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ไตรมาส 1
  • 38
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   • การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม
   • สคช. ประกาศเจตนารมณ์ ต้านทุจริตแบบ New Normal
  • 39
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • 40
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  • 41
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
  • 42
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • 43
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน