จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก