คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 • A
  ตอบ

  การพิจารณาโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จะพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคจะได้รับ โดยเฉพาะประโยชน์ในการเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

  1. เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการในขั้นต่อไปที่ประเทศ ผู้ขอรับความช่วยเหลือแสดงเจตจำนงว่าจะขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแต่ ยังขาดข้อมูลเพียงพอในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหล

  2. เป็นโครงการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อจัดเตรียมโครงการ การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน สิ่งแวดล้อม และการสำรวจรายละเอียดเพื่อการออกแบบให้สามารถดำเนินโครงการในขั้นต่อไปได้ทันที

  การให้ความช่วยเหลือแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โครงการที่ได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นโครงการที่มีความสำคัญในระดับต้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน

  การให้ความช่วยเหลือแบบผสม โครงการที่ได้รับความช่วยเหลือแบบผสมระหว่างเงินให้เปล่าและเงินกู้ในอัตราร้อยละ 30 ต่อ 70 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  เงื่อนไขทางการเงิน

  1. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.5 ต่อปี

  2. ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี

  3. ระยะเวลาการชำระคืนเงินต้น 20 ปี ๆ ละ 2 งวด

 • A
  ตอบ

   การจะเป็นเจ้าหน้าที่สอบได้ ต้องมาจาก

  1. สังกัดองค์กรรับรองฯ คือองค์กรรับรองฯ ส่งชื่อมายัง สคช. แล้วเปิดอบรม

  2. สังกัดสถาบันฯ คือสมัครใจเอง แต่จะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คัดเลือก

 • A
  ตอบ

  ใช้เวลาไม่เกิน 90 โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • A
  ตอบ

  อย่างแรกที่จะได้เมื่อสอบผ่านคือ ใบประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองคุณวุฒิ เมื่อได้มาแล้วเอาไปทำอะไร

  สามารถนำไปสมัครงานได้ตามปกติ เพราะใบประกาศของ สคช. เปรียบเสมือนใบเป็นการการันตีว่า

  คนคนนั้นสามารถทำงานในอาชีพนั้น ได้จริง เป็นการลดช่องว่างของบุคคลที่ไม่มีวุฒิการศึกษา

  และบุคคลที่จบไม่ตรงสาขา เพื่อให้คล่องตัวยิ่งขึ้น

 • A
  ตอบ

  ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นการจัดระดับมาตรฐานอาชีพ

  ที่ให้การรับรองความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เช่น อาชีพคนขับแท็กซี่ เสริมสวย แมคคาทรอนิคส์

  โลจิสติกส์ เป็นต้น อย่างอาชีพ หมอ ทนายความ วิศวกร ครู จะมีสภาอาชีพรับรอง

  ทางสถาบันจะไม่ดำเนินการซ้ำซ้อน โดยจะดำเนินการเฉพาะอาชีพที่ไม่มีสภารับรองเท่านั้น

 • A
  ตอบ

  ใช้หลากหลายวิธีในการการประเมิน เช่น การสอบข้อเขียน 

  การสัมภาษณ์ การสังเกต หน้างานจริง สาธิตการปฏิบัติงาน ฯลฯ

 • A
  ตอบ

  ใช้หลากหลายวิธีในการการประเมิน เช่น การสอบข้อเขียน 

  การสัมภาษณ์ การสังเกต หน้างานจริง สาธิตการปฏิบัติงาน ฯลฯ

 • A
  ตอบ

  เป็นผู้ประกอบอาชีพในทุกสาขาวิชาชีพ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทั้งที่มีและไม่มีประสบการณ์

  หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่  โดย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ระบุ

  ในมาตรฐานอาชีพที่ขอรับการรับรอง

 • A
  ตอบ

  สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพที่สนใจได้ทาง Website

  โดยเลือกระดับชั้นที่เหมาะสมกับทักษะความสามารถที่สุด

  และติดต่อองค์กรรับรองที่สะดวกในการไปทำการประเมิน

 • A
  ตอบ

  ไม่มีภาระกิจในการฝึกอบรม มีเพียงหน้าที่สนับสนุนกระบวนการทดสอบ

  และรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

  พร้อมทั้งออกใบประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง

 • A
  ตอบ

  ไม่จำเป็นเสมอไป ขึ้นอยู่กับความครอบคลุมของหน้าที่หลัก และหน่วยสมรรถนะในแต่ละกลุ่มอาชีพ

  ซึ่งระดับแรกของกลุ่มอาชีพ อาจจะเป็นระดับที่ 2 หรือระดับที่ 3 เลยก็ได้

 • A
  ตอบ

  ในปัจจุบันการเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพ ไม่จัดเป็นภาคบังคับ

  แต่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีพของแต่ละบุคคล

 • A
  ตอบ

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไม่มีภาระกิจและอำนาจในการกำหนดเกณฑ์ หรือ อัตราค่าตอบแทน เงินเดือน

  แต่ในบางกลุ่มสาขาวิชาชีพ ที่ผู้ประกอบการได้เห็นถึงความสำคัญของการได้มาซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพ

  จึงได้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่รับการรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ

 • A
  ตอบ

  สามารถดูได้จากระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

  http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/

 • A
  ตอบ

  เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันกับสมาคม สมาพันธ์ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในระดับต่างๆ

  ของอาชีพนั้นๆมาร่วมกันกำหนดว่ามาตรฐานอาชีพแต่ละอาชีพควรมีกี่ระดับชั้น ในแต่ละระดับชั้นต้องงมีสมรรถนะเป็นแบบไหน

  โดยสคช.ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูแลและให้การสนับสนุน ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการเท่านั้น โดยไม่มีการชี้นำใดๆทั้งสิ้น

 • A
  ตอบ

  ประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพ คือเป็นการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษา

  และไม่มีคุณวุฒิการศึกษาและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองตามเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ คือสามารถพิจารณาคัดเลือกบุคลากรจากประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือ

  รับรองมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ และสามารถกำหนดค่าตอบแทนได้ตรงกับสมรรถนะ