Press Release

Profile Video

Jan.

เจ้าของร้านชาชูเชะ ผู้ที่ผ่านการประเมินได้รับประกาศนียบัตร เป็น "มืออาชีพ"

23.01.2564
590 View

“ถ้าผู้ประกอบการทุกร้านได้ความรู้ ร้านอาหารของจังหวัดยะลา เข้ารับการประเมิน ก็จะได้ยกระดับเป็นมาตรฐานสากล เมื่อคนมาเลเซียเข้ามา ก็จะทึ่งกับการประกอบอาหาร สะอาด อร่อย นักท่องเที่ยวมาแล้วจะมาอีก นั่นคือรายได้ของเราก็จะเพิ่มขึ้น” นางสุวรรณา โต๊ะเก็ง เจ้าของร้านชาชูเชะ ถ.สิโรรส จ.ยะลา ผู้ที่ผ่านการประเมินได้รับประกาศนียบัตร เป็น "มืออาชีพ" กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ