มาตรฐานอาชีพ

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
ช่างแมคคาทรอนิกส์นั้นเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการของแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ..
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่รอง..
สาขาวิชาชีพธุรกิจการพิมพ์
อุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีส่วนสนับสนุนในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการ..
สาขาวิชาชีพก่อสร้าง
ธุรกิจก่อสร้างจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของเศษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะเ..
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
ระบบมาตรวิทยา นอกจากจะมีความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการวัด ยังเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต..
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา
อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับประเทศมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง เพราะเ..
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้องค์กรปฏิบัติภารกิจบรรลุเป้าหมาย ช่วยพัฒนาประ..
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
การบริหารทรัพย์สินเป็นอาชีพที่เกี่ยวพันกับกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของ..