มาตรฐานอาชีพ

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้
อาชีพในกลุ่มธุรกิจจัดดอกไม้ (Floristry) จัดเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม เป็นอาชีพที่..
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปะหัตถกรรม
งานศิลปหัตถกรรม เป็นงานการฝืมือ โดยใช้วัสดุตามท้องถิ่นนั้นๆ มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะ..
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย
ธุรกิจเสริมสวยเป็นธุรกิจที่ให้บริการประเภทหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และมีอ..