ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐ..
06-10-2014 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือทางว..
06-10-2014 อ่านต่อ
คุณวีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี และ คุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
การตรวจประเมินสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ขอบข่ายที่ขอรับการ..
29-08-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 คณะผู้ตรวจประเมินสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวจุลลดา มีจุล หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นางสาวโสภาพรรณ จงสุขวรากุล ผู้ตรวจประเมิน พร้อมผู้เชี่ยวชาญนายสำนวน หิรัญวงษ์
การตรวจประเมิน บริษัทเอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซนเตอร์ จำกัด สาขา..
28-08-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันที่28สิงหาคม2557 นางสาวจุลลดา มีจุล หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นางสาวโสภาพรรณ จงสุขวรากุล ผู้ตรวจประเมิน พร้อมผู้เชี่ยวชาญนายสำนวน หิรัญวงษ์ (กรรมการและเหรัญญิกสมาคม TFIT)
การตรวจประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกร..
22-08-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันที่22สิงหาคม2557 ทีมผู้ตรวจประเมินโดย นางสาว วรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรอง ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานสาขาวิชาชีพช่างแมคคาทรอ..
25-08-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พ้อมด้วย ดร.มิติ รุจานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ(วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)และนายวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่..
15-08-2014 อ่านต่อ
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนามาตรฐานอาชีพและ..
14-08-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


SITEMAP