ข่าวสารและกิจกรรม

ผลสำเร็จจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Harmonization of SP..
10-06-2014 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ Indonesia Professional Certification Authority (BNSP), Indonesia
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่..
26-09-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันทื่ 10 มิ.ย. 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ Mr.Kweon Ki Won (Vice President for Competency Assessment)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมระดมความคิดเ..
26-09-2014 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นกรอบสาขาอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยมีผู้แทนจากสมาคมและสถาบันการศึกษาเข้าร่วม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตก..
26-09-2014 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้อำนวยการสำนักบริ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส..
26-09-2014 อ่านต่อ
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันพร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ อัคนิทัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ รักษาการรองผู้อำนวยการ
การประชุมระดมความเห็นจากสมาคม ผู้ประกอบการ ผู้แทนอาชีพ ในสาข..
26-09-2014 อ่านต่อ
นายอภิวัฒน์ อัคนิทัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ผศ.ดร. ปานเพชร ชินินทร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การประชุมระดมความคิดเห็นกรอบการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิ..
14-05-2014 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นกรอบการพัฒนามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมและการทดสอบโดยไม่ทำลาย (ในงานเชื่อม) โดยมีผู้แทนจากสมาคมและ สถาบันการศึกษาเ..
การตรวจประเมินเพื่อรับรององค์กรฯ สาขาวิชาชีพช่างแมคคาทรอนิกส..
01-09-2014 อ่านต่อ
คณะผู้ตรวจประเมินสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำโดยนางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านแมคคาทรอนิกส์


SITEMAP