ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยผู้อำนวยการสำนักรับรอ..
22-02-2560 more information
เมื่อวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน..
การจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณู..
10-02-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์การจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะสาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ เมื่อวันที่ ..
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน"
14-02-2560 more information
เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มี..
งานสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณว..
13-02-2560 more information
งานสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพความเร็วสูง และระบบราง ระยะที่ ๒ และรับฟังความคิดเห็น โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธน..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการสำนักรับ..
09-02-2560 more information
เมื่อวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับมา..
สถาบันคุณวุฒิฯ จัดฝึกอบรมมาตรฐานอาชีพบุคลากรครูอาชีวศึกษา รุ..
06-02-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดฝึกอบรม”มาตรฐานอาชีพสำหรับบุคลากรครูอาชีวศึกษา” รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดฝึกอบรม”มาตรฐานอาชีพสำหรับบุคลากรครู..
06-02-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดฝึกอบรม”มาตรฐานอาชีพสำหรับบุคลากรครูอาชีวศึกษา” รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย
25-01-2560 more information
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ และทีมประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในป..