คณะกรรมการสถาบันฯ

นายนคร ศิลปอาชา
ประธานกรรมการ
นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุพัฒตรา ลิมประพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
กรรมการ
นายสุทธิ สุโกศล
กรรมการ
นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ
นายธวัช เบญจาทิกุล
กรรมการ
นายมานะผล ภู่สมบุญ
กรรมการ
นายณรงค์ แผ้วพลสง
กรรมการ
นางกิตติยา โตธนะเกษม
กรรมการ
นายนพดล ปิยะตระภูมิ
กรรมการและเลขานุการ

SITEMAP