คณะกรรมการสถาบันฯ

นายนคร ศิลปอาชา
ประธานกรรมการ
นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุพัฒตรา ลิมประพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
กรรมการ
นายสุทธิ สุโกศล
กรรมการ
นายธวัช เบญจาธิคุณ
กรรมการ
นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ
นายมานะผล ภู่สมบุญ
กรรมการ
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
กรรมการ
นางกิตติยา โตธนะเกษม
กรรมการ
นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายปราโมทย์ วิทยาสุข
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล
กรรมการและเลขานุการ

SITEMAP