สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
สาขาวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
สาขาวิชาชีพธุรกิจการพิมพ์
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย
"เป็นสถาบันที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"
ข่าวสารและกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด