2.5.62 การประชุมนำเสนอผล (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ โครงการ “ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)”

2.5.62 การประชุมนำเสนอผล (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ โครงการ “ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง)”


SITEMAP