ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน”

 26-09-2557
 1,672    

   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 –   1 กรกฎาคม 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ     

   ซึ่งเชิญวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ นายรังสรรค์  นิมิตสวรรค์ นางสาวศศิวิมล  สูงสว่าง และนายสุพัฒน์  โปษยะวัฒนากุล โดยมีกลุ่มวิชาชีพเข้าร่วมการอบรม 4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ นางนภารัตน์ ศรีละพันธ์ ตัวแทนจากสาขาวิชาชีพสปา นางสาวอัญชลี  เกิดเงิน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และดร.กฤษฎ์  ฉันทจิรพร ที่ปรึกษาสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ตัวแทนจากสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ เชฟเสาวกิจ ปรีเปรม ที่ปรึกษาสมาคมเชฟประเทศไทย และเชฟอาณณฑ์ มะซังหลง ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมเชฟประเทศไทย ตัวแทนจากสาขาวิชาชีพเชฟไทย และนายจำรัส ตันตรีสุคนธ์ ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TFIT) นายพิภัช ดวงคำสวัสดิ์ รองประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TFIT) นายสำนวน หิรัญวงษ์ กรรมการและเหรัญญิกสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TFIT) นายพิสิฐไชย ตัณวรรณวิชช์ กรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย (TAGGA) และดร.ประสบโชค ประมงกิจ กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ตัวแทนสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ร่วมด้วยนางสาวกรณ์สรวง ภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนานาชาติ และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาววรชนาธิป  จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


SITEMAP