ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011 และมาตรฐานอาชีพ

 26-09-2557
 3,043    

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ดำเนินการจ้างสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหน่วย รับรองบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และได้จัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วย รับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011 และมาตรฐานอาชีพ ในวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรอง บุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 จำนวน 2 วัน และหลักสูตรแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011 จำนวน 1 วัน วิทยากรโดย คุณปริยดา  พยุงธรรม ผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาระบบงาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และหลักสูตรแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 1 วัน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เป็นองค์กรที่ประสงค์เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพจำนวน 7 องค์กรฯ ได้แก่ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ประกอบด้วยสมาคมขนส่งและโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ประกอบด้วยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสาขาวิชาชีพเชฟไทย ประกอบด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาพัทยา รวมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


SITEMAP