ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมระดมความคิดเห็นอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

 26-09-2557
 1,066    

    สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นกรอบสาขาอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยมีผู้แทนจากสมาคมและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมดังนี้
1.นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
2.นางสาววัลลภา อยู่ทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ กลุ่มศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  3.นายนันทศักดิ์ จุลตระกูล ผู้อำนวยการด้านระบบงานและสรรหาบุคคลากรกลุ่มมิตรผล บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4. นายวิชัย ศิลป์ศักดิ์ขร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไร่ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

    โอกาสนี้ นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ นักวิชาการมาตรฐานอาชีพ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของกรอบสาขาอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งภายในการประชุมมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป


SITEMAP