ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารแห่งประทศไทย (TFIT) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)

 22-07-2557
 790    

      เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) คุณวิชัย เบญจรงคกุล ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประทศไทย (TFIT)   คุณสมพร  มณีรัตนะกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอาชีพ และสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้อง กับความต้องการของผู้ประกอบการและสามารถนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการและการ จัดทำหลักสูตรของ ATSI เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้


SITEMAP