ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

 26-09-2557
 767    

    สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวีระชัย  ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดร.นพดล  ปิยะตระภูมิ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ และนางสาววรชนาธิป  จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และดร.กิจจา  ไชยทนุ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เสริมสร้างกิจกรรมความร่วมมือในการจัดให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพและสามารถนำไปปรับใช้สถานประกอบการ เสริมสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ร่วมมือในการออกหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกัน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่รับรู้และยอมรับของทุกภาค ส่วน

    ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความสนใจ และมีแนวโน้มที่จะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์


SITEMAP