ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

 14-08-2557
 928    

        เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในการดำเนินการส่งเสริม เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพในการต่อยอดเชิงความรู้ เสริมสร้าง และยกระดับความรู้ความสามารถแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานร่วมเป็นพยาน


SITEMAP