ข่าวสารและกิจกรรม

ผลสำเร็จจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Harmonization of SPA Qualifications between Indonesia Professional Certification Authority (BNSP) & Thailand Professional Qualification Institute (TPQI)

 10-06-2557
 466    

       สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ Indonesia Professional Certification Authority (BNSP), Indonesia ได้รับผลสำเร็จจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Phase 3: Harmonization of SPA Qualifications between BNSP & TPQI  ร่วมกัน ซึ่งต่างฝ่ายเห็นชอบยอมรับผลการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาสปา เมื่อที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ BNSP สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


SITEMAP