ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.เข้าร่วมเสวนากับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการปี 2562

 20-08-2562
 373    

               วันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการปี 2562 เรื่อง รวมพลังก้าวนำสู่คุณวุฒิวิชาชีพ (Thailand Leadership Towards Professional Qualification in Sterilizing Services) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับสมาคมศูนย์กลางปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๓ เรื่อง รวมพลังก้าวนำสู่คุณวุฒิวิชาชีพ (Thailand Leadership Towards Professional Qualification in Sterilizing Services) โดยได้เชิญ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนาและบรรยาย พร้อมออกบูธ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงาน อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้านการใช้อุปกรณ์ที่นำสารสนเทศมาใช้งานและเครื่องมือใหม่ๆที่ก้าวตามทันสมัยของเทคโนโลยี บุคลากรที่มีศักยภาพนั้นจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประชุมจำนวนกว่า 1,500 คน
               โดย ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม นักวิจัยและพัฒนา ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมบรรยายการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๓ เรื่อง รวมพลังก้าวนำสู่คุณวุฒิวิชาชีพ (Thailand Leadership Towards Professional Qualification in Sterilizing Services) ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ความรู้ข้อมูลในเรื่องการประเมินสมรรถนะบุคลากรงานปราศจากเชื้อเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ได้เปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆให้กับผู้เข้าร่วมงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานอาชีพ และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อรับรู้ถึงการเป็นบุคลากรมืออาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถร่วมงานกับวิชาชีพอื่นอย่างเท่าเทียม ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างภาคภูมิด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

 


SITEMAP